THƯ KÝ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Kỹ năng cần có:

  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề

Giới tính: Nữ

Kinh nghiệm: 1-2 năm
Mô tả công việc cần thực hiện cho vị trí:

  • Nhập TKB, nhập điểm lên phần mềm QLĐT
  • Xử lý học vụ sinh viên
  • Theo dõi tiến độ học tập của các lớp/môn
  • Sắp xếp TKB các kỳ học
  • Tổ chức bảo vệ Khóa luận/ Luận văn
  • Hợp đồng và hồ sơ giảng viên thỉnh giảng
Tải file CV của bạn